دبیر انجمن خودروسازان: رکود بازار هیاهویی بیش نیست