امکان بازدید رایگان از خزانه جواهرات ملی ایران در روز موزه