زنجان نیازمند تدوین الگوی ایرانی اسلامی برای ساخت و سازهای شهری است