خیران با دستان مهربانشان مأمنی سرشار از اخلاص می‌سازند