مسجد بهترین تریبون برای تحقق فضای همدلی و همزبانی در جامعه است