واکنش جالب سوشا مکانی به رفتار هوادارن استقلال؛/ فحش دادند؟ نوش جانم!