رحمتی:می‌خواستم به پرسپولیس بروم چند سال پیش می‌رفتم/ لباس نداشتم قرمز پوشیدم