معاون فرمانداری گنبد: بانک شناسایی اتباع خارجی باید تشکیل شود