نمایشگاه بین المللی ایران هلث با حضور ابوترابی فرد افتتاح می شود