- وجود شمارشگرها نشان‌دهنده برنامه‌ريزي دقيق در چهارراه‌ها است