برداشت 28 هزار تن برگ سبز چای/ محصول کیفی‌تر از سال گذشته است