روابط عمومی ها نقش بسزایی در تصمیم‌ گیری مدیران بر عهده دارند