تعدادی از گروگانهای ربوده شده توسط طالبان آزاد شدند