مجلس حقوق و امتیازات احزاب دارای پرونده را مشخص کرد