معاون استاندارهرمزگان خواستار توسعه گردشگری وعمرانی جزیره هرمز شد