- تجهیز تاکسی ها به سیستم خودپرداز تا پایان خرداد ماه