کسب مقام اول مسابقات فوتسال منطقه یک خراسان جنوبی توسط تیم کانون مشوکی