ولایتی:تهدید نظامی اصل مذاکرات را به خطر می اندازد