هشدار در مورد به هم خوردن مذاکرات؛«دن‌کيشت» توهم زده است