کاهش 2درصدي نرخ سود بانکي تنها روي کاغذ به نفع توليد است