ایتالیا با رقص گیله‌مردان ایرانی، جشن خرمن می‌گیرد