برنده یا بازنده؟ نگاه روزنامه‌ها به حاشیه‌های یک ...