آغاز ثبت نام دوره «تربیت مربی حفظ قرآن» در استان مرکزی