تجمع کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات مقابل درب مجلس