ترانه حجم درد، برداشتی از فیلم شیار 143، در شیراز رونمایی می شود