شعار نوروزی مقام معظم رهبری با ایفای نقش روابط عمومی ها محقق می شود