هفتمین شعبه استانی موسسه واکسن و سرم سازی رازی در کرمانشاه تاسیس می شود