نماینده شهرکرد در مجلس:یارانه تعدادی مستضعف قطع شده است