رمزگشایی از پشت‌ صحنه سناریوی فشار به دولت برای وزیر کشور