حاتمی: سوشا بداند هر کسی با حنیف در بیفتد، با من طرف است!