نصب مخازن ذخیره آب در ادارات اصفهان برای جیره بندی نیست