۱۷۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره شعر از توس تا نیشابور ارسال شد