یک مقام صهیونیستی: باید مادران فلسطینی را کشت تا مبارز تربیت نکنند