انصراف ورزشکار شایسته ایلامی از مبارزه با نماینده رژیم صهیونیستی