«بصیرت» و «عزم و همت» سیره نبوی در مقابله با «شهوت» و «غضب» جاهلیت