حضور مدیران در نشست‌های سیاسی غیرقانونی نیست/ در جریان تغییر استانداران نیستم