عطریانفر: انصراف عارف ازخودگذشتگی نبود، مسیر دیگری نداشت!/ اگر هماهنگ نباشد، رقیب اصلاح طلبان می‌شو