افراطی‌ترین شخصیت صهیونیست تاریخ رژیم اشغالگر قدس مُرد