همیشه به او می‌گفتم دعا می‌کنم شهید نشوی/حاضر نشدم یک ریال برای بازگرداندن پیکر همسرم به داعش بپردا