ناشران از واسپاری نمایشگاه به تشکل‌ها استقبال کرده‌اند