آمریکا به یک «دن‌کیشت» متوهم در ابرقدرتی تبدیل شده است