خرید تضمینی گندم با عاملیت بانک کشاورزی انجام می شود