اعجاز تشابه پوشش مردمی معاصر با نیاکان باستانی/ فراموشی یک میراث