پیکر نیمه جان سرپل ذهاب زیر آوار مشکلات شهری خم شده است/ از محله های پر از خاک و زباله تا نبود اعتبار ک