جشنواره فرهنگی، ورزشی دانشجویان غیر ایرانی از فردا