استاندار تهران: تصور توسعه بدون ارتباطات، تصوری غیرممکن است