مدیران اصفهانی فوتبال چشم دیدن قهرمانی تراکتور را نداشتند