صدور مواد خام معدنی منفعتی ندارد/ حضور شرکت های خارجی به شرط سرمایه گذاری و فراوری باشد