ساخت توربین های بادی بدون تیغه که با لرزش انرژی تولید می کنند