بازسازی ایستگاه‌های قطار و مترو/ تغییر در ساختار حمل و نقل ریلی